Bình Anh

BookMark
1 truyện
  • Cơn Lốc

    Cơn Lốc

    Tác giả:

    Ngày Sơn yêu Bích Loan, có kẻ xấu miệng đã nói bóng nói gió: "Người thì chẳng đáng hòn chì, ba hồn bảy vía cứ đòi đi võng đào". Họ …