NaughtyEros

BookMark
1 truyện
  • Sau Những Cuộc Chơi

    Sau Những Cuộc Chơi

    Tác giả:

    Mình viết truyện này chủ yếu dựa trên cảm hứng từ hai truyện là “”ĐEN VÀ TRẮNG” và “CÔ NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG”. Do cảm thấy tiếc cốt truyện …